Ampullen placerad på kistlocket

QuickSafe ampullen renar rökgaserna kemiskt, genom bildandet av kvicksilverselenid redan i härden, med påföljande utkondensering av den stabila kemiska föreningen. Metoden - Selenampullen - beskrivs ingående i Naturvårdsverkets
Branschfakta Krematorieverksamhet 2006
– citat:
  ”Reningsmetoden bygger på att selen förenas med kvicksilver till föreningar med mycket lägre ångtryck än kvicksilver, vilket minskar risken för transport av kvicksilver genom ugnsinfodringen”

Ampullen innehåller grundämnet selen och placeras på kistlocket före insättningen. Ampullens konstruktion medger en fördröjning av selenavgången som i stort sett synkroniseras med Hg-avgången från käkamalgamet.

QuickSafe ampullen kan med fördel användas vid krematorier med kolfilter.
Citat ur Branschfakta:

  ”Drygt tio gånger högre halter av kvicksilver i reningsfiltren vid selentillsats har uppmätts vid ett omfattande försök vid ett krematorium.”

Se även Församlingsförbundets allmänna råd om verksamhetstillstånd under rubriken NYTT OCH AKTUELLT

Fördelar med QuickSafe metoden:

 • Kan användas vid alla krematorier
 • Kräver ingen ombyggnad
 • Medför inget extra underhållsarbete - driftsäker
 • Låga kostnader – inga dyra investeringar
 • Flexibel – vid varierande kremationsfrekvens
 • Höjer verkningsgraden i alla typer av filteranläggningar
 • Binder kvicksilvret kemiskt – stabil restprodukt

Den tillsatta mängden selen är stor nog för att på sikt impregnera ytorna som gasen bestryker i rökgång/skorsten, då optimeras Hg-reduktionen. Full reningseffekt erhålls efter ca 50 st kremeringar med ampullen.

Ångtrycket i gasblandningen sjunker drastiskt vid påverkan av selen, och diffusionen avtar snabbt. Ångtrycket för kvicksilverselenid vid 400o C är ca 1 promille av ångtrycket hos kvicksilverånga. Grundämnet selen utgör på så sätt en kemisk "diffusionsspärr" för kvicksilvret.

Utkondenseringen av seleniden är mest påtaglig i ugnsinfodring och rökgång.

Gastemperaturen faller i förhållande till rökgångens längd, temperaturfallet underlättar utkondenseringen.
Emissionsmätningar utförda av ackrediterat mätföretag har visat på en kvicksilverreduktion av 99 % då rökgasslingans längd är ca 20 meter.
Slutprodukten som i huvudsak utgörs av sot/aska visar en 100 procentig lagringsstabilitet för kvicksilver.

Till emcoplate.se