Naturvårdsverkets Branschexpert Anders Åkesson
redogjorde för "Branschfakta för krematorieverksamhet"
vid FSKP: s kongress i Trelleborg den 3 oktober.

Här några citat ur Branschfakta utgåva januari 2006.

Drygt tio gånger högre halter av kvicksilver i reningsfiltren vid selentillsats.

.. . bör verksamhetsutövare tillämpa användningen av bäst tillgängliga teknik (BAT). . Enligt OSPAR uppgår avskiljningskostnaden beroende på teknik och anläggningsstorlek till 750 - 2 000 kronor per gram avskiljt Hg.
Mätningar i Ystad under våren 2004 pekar på mellan 3 - 10 gram kvicksilver per avliden.
Naturvårdsverket har inte funnit anledning att ompröva tidigare schablonvärde om 5 gram per avliden. . Teoretiskt sett bör en kemisk bindning av kvicksilver till sorbenten bli mer stabil än en fysikalisk. . Dessa kemiska föreningar är mycket stabila och praktiskt taget olösliga. .

Se Branschfakta 2006 i PDF-format