Proverna av sot/aska (restprodukten), som tagits ut från anläggningar sänds omgående till miljölaboratorium med erfarenhet av kvicksilveranalyser. Kvicksilver som inte återfinns kemiskt bundet i restprodukten är ej omhändertaget, en viktig detalj som ofta förbises vid filterrening.

Efter att första analysen har rapporterats, företas omprover på samma material med olika intervall med angivande av analysdatum.

Nedan redovisas bedömningen av ett sådant omprov som utförts på material från Landskrona Krematoriet under år 2000 - 2001.