Agglomerat av kvicksilverselenid i 1000 gångers förstoring
med kvarsittande selenkristall

ooOoo

Kvicksilverselenid är en kemisk förening med de båda grundämnena Hg och Se. Då molekylvikten för Hg är 200,61 och för Se 78,96 erfordras 28,24 % selen vid framställning av kvicksilverselenid. För att binda 10gram kvicksilver i dess selenidform krävs 3,936 g selen.

Kvicksilver har som sagts ett mycket högt ångtryck, men då det förenas med selen till selenid, sjunker ångtrycket drastiskt. Vid 400o C är ångtrycket för kvicksilver 1 574,1 mm Hg och för kvicksilverselenid endast 1,7 mm Hg.
Det medför att kvicksilverångan som utan QuickSafe ampull diffunderar genom murverk och betong, nu följer med ut till den förlängda rökgaskanalen som kvicksilverselenid utan att "försvinna".
Den återfinns utkondenserad från rökgaserna som stoft på rökgaskanalens insida, eller i eventuellt spärrfilter.

Kvicksilverselenid är i motsats till andra restprodukter där Hg ingår t.ex. aktivtkol, fullständigt lagringsstabil.
Kvicksilvret är därmed återfört till ett geologiskt ursprung. HgSe som återfinns i vissa vulkaniska bergarter, kallas av geologer för tiemannit.

Kvicksilverselenid är olöslig i alla de lösningsmedel som förekommer i naturen. Vill man skilja Hg från Se måste kungsvatten tillgripas - se under "Hg-analys" - det är en mycket "tuffare" lakning än Svensk Standard förutsätter.
Kvicksilverselenid kan sublimera i vacuum,(övergå till gasform) någon giftverkan av HgSe har inte rapporterats, detta är sannolikt ej heller att vänta eftersom den är extremt svårlöslig.
Kvicksilver i selenidform kan inte återfinnas vid lakning med salpetersyra som i Svensk Standard. En eventuell emission av HgSe kan således inte detekteras med den mätstandard som skall tillämpas i Sverige, (SS).

Slutsatsen blir att selen kan oskadliggöra kvicksilver genom en kemisk reaktion som leder till solidifiering, (en kemiskt stabil form).