Farligt kvicksilver finns också i termometrar och knappceller

ooOoo

Kvicksilver har fått den kemiska beteckningen Hg, alla har vi någon gång hanterat grundämnet.
Avvecklingen av Hg i olika konsumtionsvaror har gått mycket snabbt. Men många produkter som vi använder har en lång livslängd och vi kan förvänta oss en strid ström av kasserade produkter. Det kan vara termometrar, el-apparater, instrument, batterier, vippströmbrytare m.m.

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna.
Varje tillskott till miljön är därför olämplig, det har man tagit fasta på hos våra kunder.
Miljömedvetna förvaltningar har gått före och visat vägen, trots att de inte fått några förelägganden om rökgasrening från tillsynsmyndigheten.

Kemikalieinspektionen anser Hg vara ett av de farligaste ämnen som används industriellt. Det har funnit användning i en stor mängd tillämpningar på grund av dess egenskaper. Av dessa utnyttjas ex.v. kvicksilvrets unika kemiska och fysiska egenskaper, såsom specifika gas-och strålningsegenskaper, linjära värmeutveckling, höga densitet, elektriska ledningsförmåga, stora ackumuleringsförmåga m.m.

Dessa mångfasetterade egenskaper hos metallen, hindrar emellertid inte att den skall fasas ut då, (när) den kan ersättas av annat material eller teknik.

Kvicksilver är en silverglänsande metall (grundämnet Hg), med mycket låg smältpunkt, (minus) -39o C och således flytande även vid låg temperatur. Ångtrycket är därför mycket högt, mättnadskoncentrationen vid 20oC är ca 13 mg/m3 luft d.v.s. 430 gånger högre än nuvarande hygieniska gränsvärde.
Smältpunkt, kokpunkt och ångtryck är exceptionella, härav kommer förmågan att diffundera genom till synes täta material.

Enligt WHO:s Expertkommitté finns ingen nedre gräns, (nolleffektgräns) som kan accepteras, med hänsyn till kvicksilvrets farlighet, gränsvärdet borde vara noll (0).

En sammanställning av de referenser som ger aspekter på kvicksilvrets giftighet skulle bli mycket lång, det finns ca 10 000 sådana arbeten. Hg framställs genom brytning i jordskorpan, den har använts utan att vi från början känt till följderna för miljön. Kvicksilver (Hg) är ett grundämne och kan därför inte brytas ner, men däremot bindas till en mycket stabil kemisk förening - kvicksilverselenid (HgSe).