Samtidig instrumentell och våtkemisk mätning (INVÅ)

Instrumentella mätningar - Semtech Hg 2010.
Ett välgrundat beslut togs då emissionsmätningarna inleddes den 25/5-01 med installation av det direktvisande instrumentet - Semtech Hg 2010, Mercury Analyser med konverter. Instrumentet är Tüv-godkänt för mätning enligt nya TA-Luft 2000.
Mätningarna omfattade 14 dagar och installerades av METLAB miljö AB, Enköping. Fullständiga mätningar utfördes under 28 st kremationer, utöver dessa ingick en hel del testkörningar. Det är en av de längsta mätserier som utförts vid ett krematorium i landet.
Angående mätresultaten kan generellt sägas, att variationen mellan likvärdiga insättningar var som sig bör mycket liten, och obetydlig i jämförelse med våtkemisk mätmetod.
Alla mätresultat blev logiska och förväntade med hänsyn till tillagt kvicksilver resp. selen.

Instrumentet kan skötas av egen personal

Mätserien om 14 st väl genomförda kremationer som utfördes med QuickSafeampull redovisade en Hg-reduktion på 99,27 % i snitt. Som bäst var reduktionen 99,9 % och som sämst 95 %, bra reduktion med mycket jämna och förtroendeingivande resultat.

Mätsonder
Två mätsonder med olika placeringar användes, men endast en i taget. Det visade sig att redan första mätstället, tidigt i rökgasflödet gav full Hg-reduktion.
Den kemiska reaktionen mellan grundämnena Hg och Se påbörjas redan i härden, därför finns ingen mätpunkt före reningsanordning.
Den första "varma" sonden var av kvartsglas och den senare i rökgasflödet av teflon. Instrumentet var placerat inomhus i ugnshallen, och förbands med sonderna via teflonslang.

Sköljning med tennklorid
Semtech instrumentet detekterar endast atomärt kvicksilver. För miljön skadliga Hg-föreningar skulle därför kunna lura instrumentet och passera utan att detekteras som Hg. En konverter baserad på genomspolning av teflonslangen med tenn (11) klorid i sur lösning ingick i utrustningen. Elementärt kvicksilver avdrivs från eventuella kemiska föreningar och överförs i form av en atomär gas till mätkyvetten. Allt Hg detekteras då av instrumentet.
Tennklorid förmår dock ej spjälka kvicksilverselenid, här duger endast kungsvatten. Sättet gör att varken selen eller kvicksilver kan lagras upp i teflonslangen, vilket annars skulle kunna störa mätningarna.

Analyser av sot/aska och tennkloridlösning
Vid normal användning av QuickSafeampull (analys 2001-05-11) kunde konstateras att restproduktens kvicksilver bestod av 99,9 till 97,8 % av kvicksilverselenid, ett utmärkt kvitto på den erhållna reduktionen, speciellt som restprodukten är fullständigt lagringsstabil.
Sköljvätskan en tennkloridlösning analyserades och befanns inte innehålla något kvicksilver.

Slutsatser
Instrumentell mätning som den tillämpas i Landskrona, är en överlägsen mätmetod av Hg- emissioner vid krematorier. Den är direktvisande och ger snabba och säkra resultat, eventuella felkällor avslöjas omedelbart, utan veckor av fördröjning. Instrumentet kan handhas av den ordinarie krematoriepersonalen efter kortare instruktioner.

QuickSafemetoden är den enda kända acceptabla reningsmetoden för oskadliggörandet av farligt kvicksilver i rökgaser vid krematorier, den är i stort sett 99 procentig, särskilt med hänsyn till lagringsstabiliteten hos slutprodukten. Eventuell emission av kvicksilverselenid och selen faller enligt gjorda spridningsberäkningar inom kyrkogården, och skulle möjligen på sikt kunna oskadliggöra Hg som avgår från jordbegravningar.